„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево”, подобект : „Изграждане на газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица – ІІІ етап“

Изграждане на 6.2 км газопреносна и газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица общ. Севлиево, включително и 52 бр. сградни газопроводни …

Изграждане на площадково ВиК, газ, сгъстен въздух и котелно помещение на територията на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на ВиК площадкова инфраструктура   Подобект: Изграждане на площадков газопровод и котелно помещение           …

Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград (отоплителна инсталация)

Подобект: Изграждане на топлопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до …

Изграждане на индустриални системи и технически проводи в завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевгра (охлаждащща инсталация)

Подобект: Изграждане на тръбопровод от PE100 ф160 на територията на завод Сенсата Технолоджис България гр. Ботевград от водоохлаждащ агрегат до …

Изграждане на инсталация за процесно охлаждане на новопостроена производствена сграда на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на инсталация за процесно охлаждане на новопостроена производствена сграда на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград