Проекти

Защита на преносен газопроводна „Русия – Р.България“ – северен клон DN700, Рраб.=5,4МРа при пресичането му при КМ193+400 от обект Модернизация на участък от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград , oт KM161+367 до КМ194+119,25.

Новият защитен кожух беше изпълнен от разрязани на две части по дължината си стоманени правошевни тръби с диаметър Ф 940 …

Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград 2023г.

Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград за нуждите на новоизградена производствена …

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево”, подобект : „Изграждане на газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица – ІІІ етап“

Изграждане на 6.2 км газопреносна и газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица общ. Севлиево, включително и 52 бр. сградни газопроводни …