Проекти

Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград 2023г.

Изграждане на нова площадкова ВиК мрежа на територията на Сенсата Технолоджис България ЕАД гр. Ботевград за нуждите на новоизградена производствена …

„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево”, подобект : „Изграждане на газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица – ІІІ етап“

Изграждане на 6.2 км газопреносна и газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица общ. Севлиево, включително и 52 бр. сградни газопроводни …

Изграждане на площадково ВиК, газ, сгъстен въздух и котелно помещение на територията на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на ВиК площадкова инфраструктура   Подобект: Изграждане на площадков газопровод и котелно помещение           …