„Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево”, подобект : „Изграждане на газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица – ІІІ етап“

Изграждане на 6.2 км газопреносна и газоразпределителна мрежа в с. Горна Росица общ. Севлиево, включително и 52 бр. сградни газопроводни …

Изграждане на площадково ВиК, газ, сгъстен въздух и котелно помещение на територията на завод Сенсата Технолоджис гр. Ботевград

Подобект: Изграждане на ВиК площадкова инфраструктура   Подобект: Изграждане на площадков газопровод и котелно помещение           …